Juridische Kennisgeving en Privacybeleid

Beleefdheidsvertaling, alleen de Spaanse versie van deze tekst is rechtsgeldig.

Bij TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF geven we om uw privacy, dus nodigen we u uit om ons nieuwe privacybeleid te lezen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Identiteit: TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L.
CIF: B-92.446.061
Telefoon: 606 058 801
E-mail: rgpd@torrequebrada.es

Voor welk doel en voor hoe lang zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken?

Uw persoonlijke gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Beheer vragen van klanten of potentiële klanten aan TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de zakelijke relatie voortduurt of voor de jaren die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Een commerciële relatie onderhouden door het sturen van reclame of promotionele informatie over de producten en/of diensten die worden aangeboden door TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L., door middel van eender welk informatiemiddel. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de zakelijke relatie voortduurt of voor de jaren die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Met betrekking tot CV's verwerken wij de informatie die u ons verschaft om u op de hoogte te houden van de verschillende vacatures in een vacature die zich voordoen in onze organisatie. De verstrekte gegevens worden bewaard totdat een vacature is ingevuld of totdat u gebruik maakt van uw recht om te annuleren.
 • Uw gegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden bewaard gedurende de jaren die nodig zijn om aan deze verplichtingen te voldoen.

Welke categorieën gegevens verwerken we?

De volgende categorieën gegevens worden verwerkt:

 • Gegevens van identificerende aard.
 • Gegevens met betrekking tot persoonlijke kenmerken.
 • Details over de dienstbetrekking.
 • Gegevens die commerciële informatie verschaffen.
 • Economische, financiële en verzekeringsgegevens.

De gevraagde persoonsgegevens zijn verplicht, zodat de weigering om ze te verstrekken zal betekenen dat het onmogelijk zal zijn om de levering van de diensten gecontracteerd uit te voeren.
Houd er ook rekening mee dat er geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen op basis van deze informatie.

WAT IS DE LEGITIMITEIT VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De behandeling van uw gegevens door TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L. noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de toepassing van contractuele maatregelen op diens verzoek.
Anderzijds baseren wij ons op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van commerciële communicatie, met het recht om deze toestemming voor deze verwerking te allen tijde in te trekken.

NAAR WIE WORDEN UW GEGEVENS GESTUURD?

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan:

 • Verschillende overheidsdiensten en socialezekerheidsorganen.
 • Banken en financiële instellingen voor het incasseren en betalen van aangeboden of gevraagde diensten.
 • Dienstverleners die als gegevensverwerkers optreden.
 • Geen bepalingen inzake doorgifte naar derde landen

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U kunt ons een brief sturen naar de e-mail rgpd@torrequebrada.es, met de vermelding "Uitoefening van Rechten", met bijvoeging van een fotokopie van uw identiteitsbewijs, om te allen tijde en kosteloos de volgende rechten uit te oefenen:

 • Verkrijg bevestiging of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt.
 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • Corrigeer onnauwkeurige of onvolledige gegevens.
 • Vraag om verwijdering van uw gegevens wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
 • Beperking van de gegevensverwerking verkrijgen wanneer aan een van de voorwaarden van de verordeningen inzake gegevensbescherming is voldaan.
 • Onder bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (met name voor commerciële doeleinden). TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L., zal stoppen met de verwerking van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.
 • Vraag de meeneembaarheid van uw gegevens aan.

U kunt een klacht indienen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij de Spaanse dienst voor gegevensbescherming via de volgende link: https://www.aepd.es/.

Op de website van het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming vindt u geldige modellen voor de uitoefening van uw rechten, samen met een meer gedetailleerde uitleg ervan https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L. staten hebben alle veiligheidsmaatregelen noodzakelijk en passend is om de bepalingen van het "Real Decreto 1720/2007" van 21 december aangenomen, houdende goedkeuring van de verordeningen ter uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is goedgekeurd en heeft alle technische middelen vastgesteld op haar beschikking om bedoeld om het verlies, misbruik, wijzigingen, ongeautoriseerde toegang of diefstal van data te voorkomen.

Alle inhoud op de website en in het bijzonder, merken, handelsnamen, industriële ontwerpen, ontwerpen, teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, software of andere tekenen van industrieel en commercieel gebruik worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en intellectuele TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L. Het is dan ook verboden en / of reproductie ervan te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap.

TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L. is niet verantwoordelijk voor de schending van de rechten van intellectuele eigendom van derden die kunnen voortvloeien uit de opneming in de website van merken, handelsnamen, industriële ontwerpen, octrooien, ontwerpen, teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, pictogrammen of software van derden ogenschijnlijk houders daarvan worden opgenomen in de website.

De Gebruiker stemt ermee in om de inhoud van de website ijverig gebruiken, juist en rechtmatig en verbinden zich ertoe zich te onthouden van:
a) Gebruik van de inhoud voor doeleinden die in strijd zijn met de wet, moraal en goede gewoonten of de openbare orde.
b) Het reproduceren, kopiëren, verspreiden, waardoor toegang van het publiek door middel van enige vorm van openbare communicatie, transformeren of de inhoud te wijzigen, tenzij u de vereiste toestemming van de eigenaar hebben verkregen.
c) Het gebruik van de inhoud van de website om reclame te sturen, communicatie voor direct marketing doeleinden of enig ander commercieel doel, ongevraagde berichten gericht aan een veelheid van mensen, ongeacht het doel, en zich te onthouden van de verkoop of dergelijke informatie anderszins openbaar maken.

In het geval van een conflict van welke aard dan ook, zullen beide partijen proberen tot een vreedzame oplossing te komen. Niet mogelijk is de Rechtbanken van Málaga zal bevoegd om de zaak te behandelen, zal niet beroep doen op enig ander rechtsgebied voor de actie.

WIE NIET AKKOORD GAAT MET DIT BELEID MAG GEEN GEGEVENS IN DEZE WEBSITE INVOEREN EN GEEN TOEGANG TOT DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE NEMEN.