Het fiscale aangifteformulier 720

13 Februari 2020

het-fiscale-aangifteformulier-720-1

De Wet 7/2012 van 29 oktober, beter bekend als de anti-fraudewet, voerde de verplichting in voor de in Spanje verblijfhoudenden aangifte te doen van de goederen en rechten die zij in het buitenland bezitten.

Voor het vervullen van deze verplichting heeft de Belastingdienst in 2012 het model 720 ingevoerd, een zeer controversiële verklaring die ingewikkelde fiscale verplichtingen genereert.


Wie moet model 720 indienen?

Op het Spaanse grondgebied verblijvende natuurlijke en rechtspersonen, met een vermogen in het buitenland van meer dan 50.000 euro. Het gaat dus niet over de bezittingen in Spanje.


Wat is de termijn voor de aangifte?

Van 1 januari tot 31 maart. U moet de aangifte voor het eerst indienen over het jaar waarin u belastingplichtig wordt in Spanje. De verdere indiening is alleen verplicht wanneer eender welk van de gezamenlijke saldo’s of het gemiddelde saldo aangegroeid is met meer dan 20.000 euro. Dit in vergelijking met de saldo’s die tot indiening van de laatste aangifte geleid hebben. Ongeacht het bovenstaande moet de verklaring ook worden ingediend wanneer een van de eerder aangegeven activa wordt geannuleerd of verkocht.


Wat moet aangegeven worden?

De Wet verdeelt de aan te geven goederen in drie verschillende groepen die, hoewel zij verschillende informatieverplichtingen inhouden, in één enkel model 720 aangegeven kunnen worden. De drie groepen goederen waarover geïnformeerd moet worden zijn:


Groep 1.: In het buitenland geopende rekeningen.

Lopende rekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, kredietrekeningen en eender welk ander soort rekeningen of gelddeposito’s bij in het buitenland gevestigde financiële instellingen.

Als de saldo’s op 31/12 gezamenlijk het bedrag van 50.000 euro overtreffen en dezelfde omstandigheid zich voordoet met betrekking tot de gemiddelde saldo’s van het laatste trimester van het jaar.

Wie is verplicht een aangifte in te dienen? De houders, vertegenwoordigers, gemachtigden of begunstigden van in het buitenland geopende financiële rekeningen of zij die een beschikkingsvolmacht over bedoelde rekeningen hebben gehad of op enig moment van het jaar feitelijke houders zijn geweest.


Groep 2.: Waardepapieren, rechten, verzekeringen en gedeponeerde inkomsten die in het buitenland beheerd of verkregen worden.

Wie is verplicht een aangifte in te dienen? Zoals beschreven onder groep1, met betrekking tot elke van de volgende beleggingsproducten:

  • Waardepapieren en rechten die de deelname in eender welke rechtspersoon vertegenwoordigen.
  • Waardepapieren die de overdracht van eigen kapitaal aan derden vertegenwoordigen.
  • Waardepapieren die in beheer of administratie gegeven werden onder eender welk juridisch instrument, met inbegrip van fideï-commissen en fondsen of vermogens, die in het economisch verkeer aangewend kunnen worden.

Aandelen en deelnemingen in het maatschappelijk kapitaal van in het buitenland gevestigde collectieve investeringsinstellingen. Levens- of invaliditeitsverzekeringen waarvan men de houder is op 31/12 van elk jaar, met opgave van de afkoopwaarde op bedoelde datum en aanduiding van de verzekeringsinstelling en haar domicilie

Tijdelijke renten of lijfrenten waarvan u op 31/12 de begunstigde bent, met opgave van hun kapitalisatiewaarde op bedoelde datum en aanduiding van de verzekeringsinstelling en haar domicilie.

De verplichting tot informatie is niet van toepassing indien de waarde van waardepapieren, aandeelbewijzen, enz., op 31/12 in totaal niet hoger is dan 50.000 euro


Groep 3.: Onroerende goederen en rechten op onroerende goederen die in het buitenland gelegen zijn.

Wie is verplicht een aangifte in te dienen? De personen die eigenaar zijn van bedoelde onroerende goederen of rechten daarop op 31/12 van elk jaar of op gelijk welk moment van het jaar waarop de aangifte betrekking heeft indien deze personen bedoelde hoedanigheid niet langer bezitten op het einde van het jaar.

Bijgevolg zijn rechten zoals vruchtgebruik, deeltijdeigendom en gelijkaardige rechten daarin begrepen. Wanneer de waarde van bedoelde goederen of rechten niet hoger is dan 50.000 euro moeten deze niet aangegeven worden.


Hoe de verklaring in te dienen?

Er bestaat geen formulier op papier. De verklaring kan enkel via internet ingediend worden, hetzij door de aangever zelf of door een derde persoon in naam van de aangever (belasting adviseur).


Wat indien ik de aangifte niet indien?

De vastgestelde boetes zijn bijzonder zwaar: boete van 5.000 euro voor elk gegeven of samenstelling van gegevens die men in de aangifte had moeten opnemen of waarvan de opgave onvolledig, onjuist of vals was, met een minimum van 10.000 euro. De boete beloopt 100 euro per gegeven met een minimum van 1.500 euro wanneer de aangifte niet binnen de vastgestelde termijn werd ingediend, zonder dat daartoe een voorafgaande aanmaning van de belastingdienst vereist is.

 

Teresa Segura
Gestoria Segura (Torrox)

Kosta redactie