Leerplicht bij kort, tijdelijk of permanent verblijf in het buitenland

20 Juni 2018

leerplicht-bij-kort-1Nederlandstalige gezinnen die voor korte of langere tijd emigreren naar het buitenland, oriënteren zich meestal volop op het onderwijs voor hun kinderen in dit voor hen nieuwe land. De informatievoorziening is vaak gering en complex en hierdoor kan de overstap naar onderwijs in Spanje of een ander buitenland een ingewikkeld en langdurig proces worden.

Om succesvol aan te sluiten op het onderwijs dat de leerlingen tot op dat moment gevolgd hebben, is het raadzaam om goed te kijken naar het toekomstperspectief. Ga je als gezin eerst op proef voor een korte periode naar het buitenland of heb je juist een verblijf van een tot enkele jaren voor ogen óf is het plan misschien om je direct permanent te vestigen in het nieuwe thuisland.


Advies onderwijs bij kort verblijf buitenland

In enkele gevallen wordt door de leerplichtambtenaar van de betreffende woongemeente in Nederland ‘verlof wegens bijzondere omstandigheden’ aan de leerplichtige geboden en kan een kind tot tien dagen wegblijven van school. Gaat het om een langer verblijf, dan dienen ouders bij diezelfde leerplichtambtenaar ‘vrijstelling voor onderwijs in het buitenland’ aan te vragen. In dit geval vindt tijdelijke uitschrijving bij de school in Nederland plaats en tijdelijke inschrijving bij een (Nederlandse) school in het buitenland.

In overleg met de leerplichtambtenaar, de school in Nederland en de Nederlandse school in het buitenland, kan dan een leerplan opgesteld en een lespakket samengesteld worden. De kinderen volgen dan gedeeltelijk thuisonderwijs (begeleiding ouders), onderwijs op locatie met een Nederlandstalige docent en eventueel aanvullend online onderwijs.


Advies onderwijs bij tijdelijk verblijf buitenland

Bij een tijdelijk buitenlandverblijf van langer dan een maand is het raadzaam de leerlingen bij een officiële instelling voor afstandsonderwijs in te schrijven. De onderwijskundige begeleiding op locatie kan ook in dit geval komen vanuit de Nederlandse school in het buitenland. De kosten voor deze onderwijsvorm zijn redelijk hoog maar garanderen wel een goede voortgang van het basis- of voortgezet onderwijs en vervolgens, voldoende aansluiting op het vervolgonderwijs in Nederland of mogelijk in België, als het gezin weer terugkeert.


Advies onderwijs bij permanent verblijf buitenland

Indien een gezin zich permanent gaat vestigen in het buitenland, is volledige inschrijving in het nieuwe thuisland van belang, zodat integratie in het lokale (staatsschool of particulier onderwijs) of internationale onderwijssysteem plaats kan vinden en de nieuwe taal uiteindelijk geen vreemde taal meer zal zijn.

De keuze voor lokaal of internationaal onderwijs is heel persoonlijk. Het uitgangspunt is wel dat een kind vertrouwd raakt met de nieuwe landstaal en –cultuur. Een succesvolle verwerving van een vreemde taal is voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van de kennis in de vroegst verworven taal (bv. Nederlands) en van de voortdurende ontwikkeling van deze moedertaal.

Om te voorkomen dat de ontwikkeling in de eerste taal van het kind stagneert – wat tegelijkertijd een belemmering kan betekenen voor de ontwikkeling in de nieuwe taal -, is het belangrijk om in de thuissituatie de Nederlandse taal te blijven inzetten. Echter, voor een optimale woordenschatverwerving én het opdoen van schrijf- en leesvaardigheid in het Nederlands, is zowel actief gebruik van de Nederlandse taal thuis als in een schoolse omgeving, van belang. Hiervoor bestaan de Nederlandse scholen in het buitenland.

Houd bij de planning van een kort, tijdelijk of permanent verblijf in het buitenland altijd voor ogen dat de succesvolle voortgang van het onderwijs van uw kind voorop staat!

Kosta redactie