Officieel staatsbulletin

15 Maart 2020

officieel-staatsbulletin-14-maart-2020-1

Officiële bron van zaterdag 14 maart 2020:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf


Opmerking van de redactie:
Opsomming van een aantal belangrijke punten.

Onderstaande vertaling is zo letterlijk mogelijk gedaan om eventuele mis interpretaties te vermeiden.

 

Declaratie van de alarmtoestand

De declaratie van de alarmtoestand betreft het gehele nationale grondgebied.

De duur van de bij dit koninklijk besluit gedeclareerde alarmtoestand bedraagt vijftien kalenderdagen.

De leden van de Korpsen en Krachten van Staatsveiligheid, de Politiediensten van de Autonome Gemeenschappen en de lokale besturen blijven voor de toepassing van dit koninklijk besluit onder rechtstreeks bevel van de minister van Binnenlandse Zaken, zolang het nodig is voor de bescherming van personen, goederen en plaatsen, en kunnen buitengewone diensten opleggen wegens de duur of de aard van die diensten.


Artikel 7. Beperking van het vrije verkeer van personen

1. Gedurende de periode dat de alarmfase van kracht is, mogen personen zich alleen over de openbare weg bewegen om de volgende activiteiten uit te voeren:

  • a) Aanschaf van levensmiddelen, farmaceutische producten en basisbenodigdheden.
  • b) Assistentie aan gezondheidscentra, -diensten en -instellingen.
  • c) Naar de werkplek reizen om hun werk, professionele of zakelijke activiteiten uit te voeren.
  • d) Terugkeer naar de gewone verblijfplaats.
  • e) Bijstand en zorg voor ouderen, minderjarigen, hulpbehoevenden, gehandicapten of bijzonder kwetsbare personen.
  • f) Reizen naar financiële en verzekeringsinstellingen.
  • g) Als gevolg van overmacht of een situatie van nood.
  • h) Elke andere activiteit van soortgelijke aard die individueel moet worden verricht, tenzij deze wordt begeleid door personen met een handicap of om een andere gerechtvaardigde reden.

2. Evenzo mogen particuliere voertuigen op de openbare weg rijden om de in het vorige punt genoemde activiteiten uit te voeren of om te tanken in benzinestations of benzinestations.

3. In ieder geval moeten de aanbevelingen en verplichtingen van de gezondheidsautoriteiten tijdens elke reis worden nageleefd.

4. De minister van Binnenlandse Zaken kan besluiten om wegen of gedeelten van wegen af te sluiten om redenen van volksgezondheid, veiligheid of doorstroming, of om de toegang tot bepaalde voertuigen op die gronden te beperken.


Artikel 10. Inperkingsmaatregelen op het gebied van commerciële activiteiten, culturele voorzieningen, recreatievoorzieningen en -activiteiten, hotel- en restaurantactiviteiten en andere aanvullende activiteiten.

1. De openstelling voor het publiek van de winkels en instellingen wordt onderbroken, met uitzondering van de winkels voor levensmiddelen, dranken, basisbenodigdheden, farmaceutische producten, medische, optische en orthopedische producten, hygiëneproducten, kappers, pers en papierwaren, motorbrandstof, tabakswinkels, technologische en telecommunicatieapparatuur, dierenvoeding, internet, telefoon- of postorderbedrijven, stomerijen en wasserijen. Elke andere activiteit of inrichting die naar het oordeel van de bevoegde autoriteit een besmettingsrisico kan opleveren, wordt opgeschort.

4. Hotel- en restaurantactiviteiten worden onderbroken en er mogen alleen thuisbezorgingsdiensten worden verleend. 

 

Inwerkingtreding.

Dit koninklijk besluit treedt in werking bij de bekendmaking ervan in het staatsbulletin.

Gegeven in Madrid, 14 maart 2020

Kosta redactie